• EN
  • |
  • FA

صنایع / laboratory

laboratory

laboratory

مصرف آرگون در مراکز تحقیقاتی وآزمایشگاه ها

گاز آرگون در آزمایشگاه ها

گاز آرگون در آزمایشگاه ها برای طیف سنجی انتشار پلاسما جذب اتمی کوره ،آشکار سازی های متنوع در کروماتوگرافی ،فیلتر های اشعه ایکس و به عنوان گاز خنک کننده کاربرد دارد . آرگون مایع برای Cryoablation در جراحی های پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد .همچنین آرگون در انعقاد پلاسمای خون (APC) استفاده می شود .یک روش غربالگری پزشکی که عمدتا برای کنترل خونریزی مورد استفاده قرار می گیرد .

آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

برای تجزیه تحلیل و کنترل کیفیت در صنعت بیمارستان ها از آرگون استفاده می شود.گاز پلاسما برای طیف سنج انتشار پلاسما ،گاز آرگون در طیف سنج جذب اتمی کوره گرافیت ،گاز حامل کروماتوگرافی در مخلوط با گاز متان برای آشکارساز های مختلف استفاده می شود .آرگون در کنتور گایگرها ودر ردیاب اشعه ایکس فلوئورسانس به عنوان گاز خنک کننده استفاده می شود .آرگون برای تجزیه و تحلیل و کنترل برای صنعت و بیمارستان مورد استفاده قرار می گیرد .گازآرگون در آزمایشگاه ها برای طیف سنجی انتشار پلاسما ،جذب اتمی کوره ،آشکار ساز های متنوع در کروماتوگرافی ،فیلتر های اشعه ایکس و به عنوان گاز خنک کننده کاربرد دارد .