سیلندراطفاحریق هالوژنه

سیلندراطفاحریق هالوژنه

کپسول آتش نشانی هالوژنه

اگر چه موادهالوژنه به عنوان ماده اطفا حریق قابل قبول و شناخته شده می باشند ولی استفاده از این مواد به دلیل صدمه زدن به لایه ازن محدود و ممنوع شده است .هرچند احتمال دارد که در بعضی موسسات هنوز از این خاموش کننده ها استفاده شود.مواد پایه مورد استفاده C2H6 و اتانCH4 بمنظور ساخت مواد اطفائیه در این خاموش کننده ها استفاده می شود که البته مواد هالوژنه جایگزین هیدروژن این ترکیبات شده و مواد بدست آمده قابلیت اشتعال نداشته و حدودا 4 الی 5 برابر از هوا سنگین تر هستند که به سرعت روی حریق را پوشانده و مانع از رسیدن اکسیژن به آتش می شود .

زمان تخلیه گازهای هالوژنه متناسب با وزن خاموش کننده از 9 تا 38 ثانیه است و طول پرتاب گاز خاموش کننده متناسب با ازن آن 1/8 تا10/7 متر است .

برای اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایید :

09134490206

03133863330